Gå direkt till sidans innehåll

vattensamverkan.sevattensamverkan.se – samverkan för bättre vattenkvalitet

logo

Nissans vattenråd

Flygbild Torup
Foto: Patrik Leonardsson

Naturreservat värda att besöka

Här kan du läsa om olika naturreservat som finns inom avrinningsområdet och som är värda ett besök. Längre ned på sidan hittar du länkar till fiskevårdsområden.

Huvudområde VN.5

Dumme mosse - reservatet är ett av Jönköpings läns största, mest varierade myrområden med många olika våtmarkstyper. Vida kala mossar av olika slag, glest trädbevuxna kärr, öppna mader och sumpskogar är några exempel.
Läs mer här.

Angerdshestra prästskog - Upplev vacker, talldominerad sandbarrskog i Angerdshestra. Hägnabäcken rinner längs med området. Skogen är flack och en trevlig strövskog med stig genom reservatet.
Läs mer här.

Källenäs - Naturreservatet Källenäs domänreservat är en gammal urskogslik tallskog på sandmark. Marken är fattig på arter men på de åldriga tallarna växer rikligt med hänglavar. Reservatet ligger söder om Källenäs sjö.
Läs mer här.

Krakhultabäcken - Krakhultabäcken är ett vattendrag i form av strömmande vatten. Bäcken mynnar ut i Nissan och utgör exempelvis en viktig reproduktionslokal för öringen. Området är utpekat som nationellt särskilt värdefullt med avseende på natur och fiske.
Läs mer här.

Komosse Södra - Bohestramossen, Johansjömossen och Fiskerydsmossen. Där har du tre av ingredienserna i naturreservatet Komosse södra, på gränsen mellan Västergötland och Småland.
Mossarna är till största delen helt skoglösa men mindre partier är glest trädbevuxna. Det glesa trädskiktet finns ofta i områden som gränsar mot kärr, vattendrag och fastmark. Större mossgölar är koncentrerade till ett område på södra delen av Johansjömossen.

En mindre del av myrmarken består av laggkärr och dråg. Förr användes de mer produktiva kärren till hötäkt. Några av drågen växer successivt till bäckar som omges av kärrmader. Ett fint exempel är Kilabäcken på Johansjömossen. Ute i myrmarken ligger några större fastmarksholmar med barrskog. Väster om Fiskerydsmossen ligger ett större område med sumpskog och kärrstråk.
Läs mer här.

Isaberg är en markerad urbergskulle i Nissans dalgång intill Hestra. Med sin topp 150 meter över omgivningen bjuder Isaberg på milsvida utsikter. Naturen är omväxlande och kan upplevas från ett system av markerade vandringsleder. Mest känd är Isaberg för sin vintersportanläggning.
Läs mer här.

Ettö- En vandring från Isaberg till det närbelägna naturreservatet Ettö bjuder Nissadalens kontrastrika natur i ett nötskal: från det karga barrskogslandskapet till de bördigare, öppna markerna i dalbottnen.

Ettö är ett leende odlingslandskap. Det vilar på det delta, som bildats där Nissan mynnar i Algutstorpssjön. Älvens näringsrika slam göder marken vid de årliga översvämningarna och skapar helt andra förutsättningar för växtligheten än uppe på sluttningarna.
Läs mer här.

Anderstorps Stormosse - Anderstorps Stormosse är ett av Sydsveriges största och värdefullaste myrmarksområden. Anderstorps Stormosse har ovanligt många häckande vadarfåglar. Reservatet ligger nordväst om Anderstorp och två mil väster om Store Mosse nationalpark i Gislaveds och Gnosjö kommuner.
Läs mer här.

Villstad kyrkby - Villstad kyrkby är ett naturvårdsområde med vacker natur, historiska byggnader och gamla fornlämningar. Området ligger öster om ån Nissan, cirka fem kilometer norr om samhället Smålandsstenar. Som besökare i Villstad färdas du tillbaka i tiden.
Läs mer här.

Mårås - ett naturreservat som består av gammal, orörd bokskog. Här växte tidigare Nordens äldsta bok – som blev hela 400 år gammal. Gå den 2,3 kilometer långa vandringsleden och njut av stillheten under skogens täta lövverk. Eller bege dig till södra delen av reservatet där det finns möjlighet att ta ett dopp i Jansbergssjön. För den som har löst ett fiskekort finns det chans att fånga en gös eller gädda som det sägs finnas gott om i sjön.
Läs mer här.

Gassbo- här kan du njuta av en relativt orörd miljö med gott om gamla träd som har höga naturvärden. I den gamla bokskogen har det hittats ett stort antal rödlistade arter. Här växer gammal bokskog i en småkullig terräng som sluttar ner mot Gassboån, som rinner ut i sjön Stora Färgen. Bokskogen har inslag av olikåldrig asp, björk, klibbal, gran, tall och ek. I terrängsvackor finns löv- och blandsumpskog.
Läs mer här.

Lintalund - Vid gården Lintalund finns en bit av vårt gamla kulturlandskap kvar. Insprängt i den odlade granskogen ligger reservatet med sina åkrar och ängar. Här får du som besökare en inblick i hur äldre tiders kulturlandskap såg ut.

Landskapet runt den odlade marken bestod förr av ljunghedar och enbuskmarker som användes som betesmark. Man stängslade helt enkelt ute djuren från de värdefulla odlingarna och lät dem beta de magra och nästan oanvändbara utmarkerna. Idag låter vi betesdjuren hålla de gamla åkrarna öppna. Utan betesdjur växer landskapet igen och vi riskerar att vissa arter försvinner.
Läs mer här.

Spenshult - Spenshult består huvudsakligen av bokskogar där vissa delar har en vild och orörd karaktär. Här hittar man framförallt gamla bokar, men även grova askar och ekar med vida kronor. I norra delen finns ett odlingslandskap bevarat och här ligger också lämningar efter två gårdar.
Läs mer här.

Nissaström - Vill du uppleva en liten smula norrländsk storslagenhet i Halland kan du bege dig till Nissaström. Här slingrar sig Nissan fram längs en dalgång som omges av höga sluttningar, lövträd och branta klippväggar. Här kan du njuta av storslagna och dramatiska vyer.
Läs mer här.

Virsehatt - Virsehatt är ett berg som höjer sig likt en kupol över Sennans dalgång. Här finns fina leder och vackra vyer. Vill du ha en liten tuffare vandring går du uppför berget där du kan njuta av den storslagna utsikten. I reservatet finns det även en digital skattjakt som passar bra för barn. Håll även utkik efter trollet!
Läs mer här.

Finnsboskogen - Finnsboskogen är ett skogsreservat som ligger intill ån Sennan. På sluttningarna ner mot ån växer lövsumpskog. I skogen ovanför sluttningen är det eken som dominerar.
Läs mer här.

Kvarnsjöskogens naturreservat - Skogen i reservatet är ganska igenväxt och det kan vara svårt att ta sig igenom området till fots. Men i norr, nedanför sluttningen, går en mindre bilväg som du kan vandra på. Besökaren som hittar hit kan njuta av att ströva i ett avskilt område och bara höra ljudet av fågelkvitter och vindens sus i träden. Här finns också möjlighet att skåda fågel eller att studera mossor och lavar.
Läs mer här.

Uppdaterad: 2021-04-07