Gå direkt till sidans innehåll

vattensamverkan.sevattensamverkan.se – samverkan för bättre vattenkvalitet

logo

Nissans vattenråd

LOVA-projekt - biotopkartering

Artikel VN.3.2

Vattenrådet har nu fått besked om att medel för biotopkartering beviljats vilket är mycket positivt!

Nissans vattenråd värnar om vattnet i avrinningsområdet och vill få mer kunskap om de värden som finns i systemet så att åtgärder kan sättas in för olika arters bevarande samt att förbättringar i systemet kan vidtas för flora och fauna generellt. Vattenrådets uppdrag är bl.a. att planera och genomföra åtgärder i syfte att uppnå och bevara en god vattenstatus. Detta projekt antas bli en del i samverkan för att miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna nås. Projektet syftar till att identifiera områden där förbättringar för fiskfaunan kan utföras på olika sätt och platser i hela avrinningsområdet. Förbättringar för fiskfaunan i form av exempelvis åtgärder vid vandringshinder och återskapande/förbättringar av naturliga livsmiljöer medför oftast även positiva effekter för resten av ekosystemet. Förbättrade livsmiljöer för fiskfauna kan till exempel gynna vattenvegetation, bottenfauna och vattenanknutna fågelarter.

Projektet är tänkt att genomföras i tre steg under åren 2021 – 2024 där en inledande utredning syftar till att ta fram förslag på sträckor för biotopkartering. Därefter utförs biotopkartering av de aktuella sträckorna, för att sedan avslutas med åtgärdsförslag för de karterade områdena.

Projektet sträcker sig över både Jönköpings och Hallands län. Beslut om beviljade medel samt rapport med karteringsurval finns under fliken dokument.

Uppdaterad: 2022-11-24